Προπρονηπιακό τμήμα

Ικανότητα επικοινωνίας
Δημιουργική & κριτική σκέψη
Προσωπική ταυτότητα
Κοινωνικές ικανότητες